بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام شماره حساب بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 0107730802008
* لازم به ذکر است تیم هایی که فیش واریزی را بارگذاری ننمایند، ثبت نام آنها به عنوان پیش ثبت نام تلقی می گردد و ثبت نام نهایی آنها منوط به پرداخت وجه و بارگذاری فیش مربوطه است.
نام تیم(نام دانشگاه یا آموزشگاه قید گردد):
نام و نام خانوادگی سرپرست:
نام ربات:
نوع ربات:
تعداد اعضای تیم:
نام و نام خانوادگی اعضای تیم:
شغل:

استان:
شهرستان:
شماره تلفن تماس:
آدرس پست الکترونیک:
آیا نیاز به اسکان دارید؟:
تعداد شرکت کننده زن متقاضی اسکان:
تعداد شرکت کننده مرد متقاضی اسکان:
آیا مایل به شرکت در تور گردشگری می باشید؟
تعداد نفرات شرکت کننده در تور
تصویر فیش واریزی  (تنها فایل عکس jpg)
شماره فیش
لطفا فیش واریزی را تا زمان برگزاری سابقه نزد خود نگهدارید