بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام شرکت کنندگان محترم، ثبت نام نهایی شما منوط به پرداخت هزینه ثبت نام و بارگذاری فیش مربوطه است.   
نام تیم(نام دانشگاه یا آموزشگاه قید گردد):
نام و نام خانوادگی سرپرست:
نام ربات:
نوع ربات:
تعداد اعضای تیم:
نام و نام خانوادگی اعضای تیم:
شغل:

استان:
شهرستان:
شماره تلفن تماس:
آدرس پست الکترونیک:
آیا نیاز به اسکان دارید؟:
تعداد شرکت کننده زن متقاضی اسکان:
تعداد شرکت کننده مرد متقاضی اسکان:
آیا مایل به شرکت در تور گردشگری می باشید؟
تعداد نفرات شرکت کننده در تور